Snel inloggen

Algemene voorwaarden

 
Artikel 1 Definities
1.1 Thuiswerkbank: Handelsnaam van Innovative Internet Services B.V. "Thuiswerkbank". Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17225853.
1.2 Client: De natuurlijke persoon die inschrijft via de website Thuiswerkbank.nl.
1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die thuiswerk aanbiedt.
1.4 Aanmeldformulier: Het invulformulier op de website www.thuiswerkbank.nl onder het menuitem: "Gratis Aanmelden".
1.5 Overeenkomst: de tussen Thuiswerkbank en de Client gesloten overeenkomst. Enige mogelijke overeenkomst Client en Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet inbegrepen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Thuiswerkbank worden gesloten.
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten zijn alleen rechtsgeldig als deze door Thuiswerkbank schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.
Artikel 3 Vrijblijvendheid aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een Overeenkomst zijn voor Thuiswerkbank vrijblijvend.
Artikel 4 Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst tussen Client en Thuiswerkbank komt tot stand op het moment dat het Aanmeldformulier door Client is ingevuld en via de website is verstuurd. De ontvangst hiervan wordt door Thuiswerkbank aan de Client bevestigd via email.
4.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde termijn. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met 1 maand, tenzij Thuiswerkbank en/of de Client uiterlijk 1 dag vóór het verstrijken van deze maand via de website aangeeft dat de Overeenkomst niet zal worden verlengd.
4.3 De Overeenkomst eindigt in het geval:
1. Client in staat van faillissement wordt verklaard
2. aan Client voorlopige surséance van betaling wordt verleend
3. het vermogen van Client onder bewind wordt gesteld
4. Client onder curatele wordt gesteld
5. op Client de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard
6. Client is overleden
Artikel 5 Verplichtingen
5.1 Alle werkzaamheden worden door Thuiswerkbank naar beste vermogen verricht onder eigen titel.
5.2 Thuiswerkbank garandeert de Client dat er altijd thuiswerkvacatures worden vermeld in de vacaturebank.
5.3 Thuiswerkbank staat op geen enkele wijze in voor de financiële gegoedheid van de Opdrachtgever.
5.4 Thuiswerkbank heeft een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting tot het plaatsen van thuiswerkvacatures.
Artikel 6 Gebruiksrecht
6.1 Thuiswerkbank verleent door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord aan Client het niet-exclusieve recht van toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website Thuiswerkbank.nl.
6.2 Thuiswerkbank heeft het recht de toegang tot de website Thuiswerkbank.nl tijdelijk of blijvend te blokkeren indien Client uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.
Artikel 7 Vergoeding en Betaling
7.1 De Client uit hoofde van de Overeenkomst aan Thuiswerkbank verschuldigde vergoeding is maandelijks danwel per kwartaal verschuldigd en dient te worden voldaan via automatische machtiging Voortijdige opzegging geeft geen recht op restitutie van deze vergoeding.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Thuiswerkbank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bestuurders of haar medewerkers. Thuiswerkbank is echter nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
8.2 Indien in rechte zal komen vast te staan dat Thuiswerkbank gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die schade zijn beperkt tot 50 euro.
Artikel 9 Vrijwaring
9.1 De Client en Opdrachtgever vrijwaren Thuiswerkbank voor alle schade die Thuiswerkbank zal lijden als gevolg van het feit dat door wat voor een reden dan ook tussen de Client en de Opdrachtgever een privaatrechtelijke dienstbetrekking/arbeids- overeenkomst is komen vast te staan.
Artikel 10 Overmacht
10.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van een zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
10.2 Indien enige partij door de overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om te presteren, danwel indien de overmachtsperiode langer dan zestig dagen heeft geduurd of dat redelijkerwijs vaststaat dat deze tenminste zestig dagen zal duren, kan de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept deze Overeenkomst geheel of voor het desbetreffende deel, zulks geheel ter keuze van die wederpartij, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, tenzij de tekortkoming ten aanzien waarvan een partij in overmacht verkeert, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding niet rechtvaardigt. De ontbindende partij is niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Artikel 11 Gegevens
11.1 De Client die bij Thuiswerkbank is ingeschreven, gaat akkoord met het versturen van commerciële e-mails aan zijn/haar e-mailadres. In het Privacystatement staat beschreven hoe de persoonsgegevens worden verwerkt.
11.2 De Client staat er voor in dat door Thuiswerkbank te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van de verwerking van gegevens niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
11.3 Client zal Thuiswerkbank vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Thuiswerkbank verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.
Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op alle Overeenkomsten van Thuiswerkbank is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) tussen partijen zullen bij uitsluiting berecht worden door de Rechtbank te Eindhoven voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
12.2 Alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) tussen partijen zullen bij uitsluiting berecht worden door de Rechtbank te Eindhoven voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
Artikel 13 Aanbiedingen van Derden
13.1 Thuiswerkbank stuurt u speciaal geselecteerde commerciële boodschappen van diverse adverteerders. Doorgaans zijn dit unieke acties die u niet snel elders zult vinden. U ontvangt een divers aanbod: shopping, financieel, energie, verzekeringen, telecom, vakantie en reizen, entertainment, gratis, wonen, gezondheid en welzijn, opleiding, internet, werk, prijsvragen, loterijen, goede doelen, televisie, auto en enquêtes. Thuiswerkbank verstuurt maximaal eens per drie dagen een commerciële uiting van derden. U kunt zich hier te allen tijde voor uitschrijven, door middel van de uitschrijflink, die u onderaan iedere toegestuurde e-mail vindt.

Thuiswerk

Assemblagewerk

Computerwerk

Decoratiewerk

Enveloppen vullen

Fabricagewerk

Herverpakken

Overig thuiswerk

Inpakwerk

Speelgoedwerk

Strijkwerk

Telefoonwerk

Uitsorteerwerk

Verpakwerk

Verkoopwerk

Verzendklaar maken